Graph sandbox

Go stret long: ol bikpela pes, painim