Ol as bilong buk

Go stret long: ol bikpela pes, painim
Painim long ol buk as