dikseneri

Long Wiktionary

Tok Pisin

Naun

dikseneri (diksoneri) (Tok Inglis, dictionary > Tok Pisin, dikseneri)

  1. buk bilong painim mining.
  2. buk bilong tanim tok bilong wanpela tokples igo long tok bilong narapela tokples.
  3. pes bilong intanet i gat dikseneri.