fut

Long Wiktionary
Go stret long: ol bikpela pes, painim

Flag of Papua New Guinea.svg Tok Pisin

Naun

fut (Tok Inglis, foot > Tok Pisin fut)

  1. lek
  • Tok Esperanto: piedo
  • Tok Inglis: foot