hi

Long Wiktionary
Go stret long: ol bikpela pes, painim

Tok Siapan[senisim]

Nem bilong samting[senisim]

火 (ひ, hi)

  1. Paia.