hi

Long Wiktionary

Tok Siapan[senisim]

Nem bilong samting[senisim]

火 (ひ, hi)

  1. Paia.