ki

Long Wiktionary
Go stret long: ol bikpela pes, painim

Tok Siapan


Nem bilong samting

ki (, )

[1] Diwai