main

Long Wiktionary
Go stret long: ol bikpela pes, painim

Tok Pranis


Nem bilong samting

main f (planti: mains) (Latin, manus > Tok Pranis, main)

  1. Han