onna

Long Wiktionary

Tok Siapanis, i-minim:


Tok Pisin

  1. meri


Tok Inglis

  1. a woman