yu

Long Wiktionary

Tok Pisin

Pronunciation

IPA(key): /yu/

Pronoun

yu (second-person singular pronoun, referring to the person spoken to)

Translations

English
 1. you
  yu go long taun
  You go to town
  wankain long yu
  same to you
 2. your
  haus bilong yu
  your house
  (literally) the house belongs to you
 3. yourself
  yu yet